Hvorfor Grønt Flagg?

I dag og i fremtiden trenger vi unge mennesker med faglig godt begrunnede meninger som deltakere i den pågående debatten om bærekraftig utvikling, klima og miljø. Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorden, og hvilken tilstand kloden vil være i for de som kommer etterpå. Det handler om å ivareta menneskers behov i dag uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Grønt Flagg er et effektivt virkemiddel for å innføre kontinuerlig miljøundervisning og utdanning for bærekraftig utvikling i skoler og barnehager. Gjennom 7 kriterier og en tematisk tilnærming bidrar Grønt Flagg programmet til at både barn og unge, pedagoger, andre ansatte og nærmiljøet involveres i aktive og praktiske tiltak som bidrar til å fremme fokus på en bærekraftig utvikling her og nå og i fremtiden.

Miljø og bærekraft inkluderes i økende grad kompetansemål i læreplaner og barnehagens rammeplan. Grønt Flagg bidrar til at disse målene løftes og styrkes med et vedvarende og tverrfaglig fokus. 

Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har mulighet til å stoppe klimaendringene.
— Ban Ki-Moon
• I Grønt Flagg er målsettingen rettet mot både holdninger og handlinger
• Det kan lett knyttes opp til skolens hovedmål: læring og kunnskap for elevene
• Grønt Flagg er et verktøy for å få oversikt over eget helhetlig miljøarbeid
• Vi kan konsentrere oss om et tema av gangen, og samtidig ha utvikling og læring over tid
— Greverud skole

Vi er veldig fornøyd med Grønt Flagg ordningen. Den har gjort at vi har fått satt miljøarbeidet i system. Akkurat det vi ønsket oss da vi har jobbet med dette over flere år, men det har til tider vært veldig tilfeldig og ustrukturert.
— Pedagogisk leder, Tommlekollen Friluftsbarnehage

Kort oppsummert - Grønt Flagg

  • verifiserer, synliggjør og markedsfører at skolen eller barnehagen har et spesielt godt miljøfokus
  • motiverer og sikrer at skolen og barnehagen har et tverrfaglig fokus på natur, miljø, klima og bærekraftig utvikling, og bidrar til å innføre tiltak og aktiviteter som sparer miljøet
  • bidrar til gode vaner og riktige handlinger blant helt små barn, forståelsen kommer etter hvert
  • kan være en viktig kilde kompetanseøkning for ansatte i barnehagen og i skolen
  • er for skoler et godt virkemiddel til mer aktivitetsstyrt og praktisk undervisning som baseres på metodemangfold, og stimulerer til kritisk tenkning og problemløsning
  • bidrar til elevmedvirkning! Grønt Flagg skal i stor grad være elevstyrt og elever skal involveres i både planlegging, gjennomføring og evaluering av miljøarbeidet. 
  • er en "paraply" som fremmer bruk av eksisterende lokalt og nasjonalt læremateriell, og som bidrar til økt samarbeid med lokale aktører som kommunal forvaltning, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv

Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon for å få mer informasjon. 

Årsavgiften for Grønt Flagg er 1875 kr. Denne dekker deltakelse in Grønt Flagg programmet og inkluderer søknadsbehandling og oppfølging, samt flagg og sertifikat ved sertifisering.