7 kriterier

Grønt Flagg programmet bygger på 7 kriterier som skal være oppfylt før en skole eller barnehage kan bli sertifisert. Disse er; 

 1. Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes
 2. Det skal utføres en miljøgjennomgang
 3. Miljøtema skal velges og en miljøhandlingsplan for periodens prosjekt skal utarbeides
 4. Prosjektet skal evalueres, rapporteres og følges opp
 5. Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til læreplanene ved de ulike trinnene, eller til barnehagens rammeplan
 6. Informer og involver hele skolen, barnehagen og lokalmiljøet
 7. Miljøregler skal utarbeides

 

Kriterium 1 - Miljøråd

Beslutningen om å bli en Grønt Flagg skole eller barnehage skal tas av styret, rektor eller annet øverste organ. Det skal deretter opprettes et miljøråd som skal være den drivende kraften i sertifiseringsprosessen og i miljøarbeidet. 

Miljørådets oppgaver er:

 • Å sørge for at hele enheten involveres og informeres om Grønt Flagg arbeidet.
 • Å ta hovedansvaret for gjennomføring av miljøgjennomgangen, og utarbeidelsen av miljøhandlingsplan og miljøregler.
 • Å sørge for at hele skolen/barnehagen involveres i beslutningsprosessene.
 • Å følge opp at tiltakene som er planlagt i miljøhandlingsplanen videreformidles til hele skolen/barnehagen og at disse implementeres.
 • Engasjerer seg i overvåkning, fremdriften samt rapportering av miljøarbeidet.
 • Holde miljørådsmøter regelmessig. Det bør lages møtereferat som videreformidles til resten av skolen/barnehagen.

Miljørådet kan enten nedsettes særskilt eller være et allerede eksisterende råd eller utvalg som inneholder representanter fra elever, foresatte, lærere, pedagoger og andre tilsatte.

 

Kriterium 2 - Miljøgjennomgang

Det skal årlig utføres en miljøgjennomgang ved skolen/barnehagen. Denne bør gjennomføres årlig, og involvere flest mulig elever. Vi anbefaler også å involvere de eldste barna i barnehagen i miljøgjennomgangen. 

Miljøgjennomgangen gir unik innsikt i skolens eller barnehagens miljøstatus. Resultatene fra gjennomgangen gir oversikt over hvilke miljøområder det vil være lurt å legge fokuset på og bekrefter hvilke områder miljø og bærekraftig utvikling allerede er ivaretatt. Gjennomgangen har til hensikt å gi konkrete ideer til aktiviteter og tiltak skolen eller barnehagen kan sette i gang og tips til målsetninger for miljøarbeidet det kommende året. 

Maler for både skole og barnehage er tilgjengelig i elektronisk søknadsportal og i idebanken. 

Miljøgjennomgangen var veldig fin for å gå gjennom hvordan vi ligger an på de forskjellige temaene. Flere av barna var nysgjerrige på hvor det ble flest smilefjes og “surfjes”. Noen tema scoret vi veldig godt på, og noen tema fikk flere “surfjes”.
— Vestkanten barnehager, avd. Ilsvika

 

Kriterium 3 - Miljøtema og miljøhandlingsplan

Skolen og barnehagen skal velge ett eller flere miljøtema for perioden. Ved å ta utgangspunkt i periodens tema skal det utarbeides en miljøhandlingsplan for det kommende året. 

Miljøhandlingsplanen må inneholde:

 1. Tema for søknadsprosjektet
 2. Mål og delmål for miljøarbeidet. Disse kan formuleres ved hjelp av miljøgjennomgangen og bør i størst mulig grad være konkrete og målbare. Målene kan også være atferdsendringer hos elever/barn, lærere og personale
 3. Tiltak-/aktivitets-/framdriftsplan
 4. Informasjon om hvilke klasser/avdelinger, lærere og andre deltar i de ulikeaktivitetene. 
 5. Temadager, temauker, kampanjer, etc
 6. Informasjon om hvilke evt. samarbeidspartnere som er involvert i aktivitetene

Kontakt oss for å få tilsendt eksempler på miljøhandlingsplaner innenfor ulike tema. Mal og eksempel miljøhandlingsplan finnes også i den elektroniske søknadsportalen. 

 

Kriterium 4 - Rapportering og evaluering

Prosjektet skal evalueres, rapporteres og følges opp. Gjennom årlig fornyet sertifiseringssøknad sendes det inn både dokumentasjon og evaluering av gjennomført arbeid, som sammen med miljøhandlingsplanen for det kommende året som danner hovedgrunnlaget for videre sertifisering. 

Prosjektrapport skal på en rimelig måte dokumentere arbeidsprosess, læringsinnhold, deltakelse og hvilke resultater som er oppnådd. Det kan være lurt å ta utgangspunkt i miljøhandlingsplanen for perioden. 

Gjennomførte dere de planlagte aktivitetene? Hvordan gikk dette? Hvordan var barn og elever involvert? Hvordan og i hvilke fag var temaet integrert i undervisningen? Beskriv også hvilke resultater dere har oppnådd. 

Avfall og kildesortering: Hvor mange dunker med restavfall ble fylt opp før avfallssortering ble innført? Hvor ofte ble den tømt? Hvor mange ulike fraksjoner sorterer dere? Hvor mange fylles og hvor ofte tømmes de etter endt prosjekt år?

Energiforbruk: Hvor mange lys, datamaskiner, og annet utstyr står unødvendig på i ubrukte rom? Ved stikkprøve under og etter prosjektet, har antallet gått ned? Har det totale strømforbruket ved enheten gått ned når måleravlesning sammenlignes?

Fysisk aktivitet: Har antallet elever som går til skolen økt? Er barnehagen ute på tur oftere enn før? Merker dere atferdsendringer som følge av endrede rutiner?
 

Kriterium 5 - Læreplaner/rammeplaner

Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til læreplanen ved de ulike trinnene i skolen eller til rammeplanen for barnehagen.

Dette kravet er viktig for at Grønt Flagg arbeidet ikke bare skal komme i tillegg til vanlig undervisning og øvrig læring, prosjekter, etc. skoler og barnehager kontinuerlig jobber med. Ved å integrere Grønt Flagg i arbeidet med så mange fag og fagområder som mulig, kan skoler og barnehager få til spennende tverrfaglige prosjekter. 


Kompetansemål - barneskoler

Kompetansemål - ungdomsskoler

 

Kriterium 6 - Involvering og informering

Alle skal med! Først og fremst betyr dette at alle elevene på skolen, barna i barnehagen og de ansatte involveres i Grønt Flagg arbeidet.  Det betyr også at foreldrene skal informeres om årets tema og planlagte tiltak, at en for eksempel kontakter media med funn og resultater fra arbeidet. 

Et overordnet krav for Grønt Flagg arbeidet er at alle elevene ved skolen eller barna i barnehagen skal involveres i arbeidet. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig at for eksempel skolestarterne i barnehagen, eller et trinn på skolen er involvert i arbeidet. 

Samarbeidspartnere i lokalmiljøet kan være andre Grønt Flagg skoler og barnehager, det kan være kommunen, lokale bedrifter, nærbutikken, en besøksgård, og mye mer. Dette kravet oppfordrer til bruk av lokale tilbud og ressurser, samt forsøker å spre skolen eller barnehagens miljøfokus i nærmiljøet. 

 

Kriterium 7 - Miljøregler

Miljøregler skal utarbeides og kan utvikles i forkant, underveis eller mot slutten av prosjektperioden. Miljøreglene skal være kortfattet og enkle å forholde seg til for alle.

 • Reglene skal henges opp i alle avdelinger og i alle klasserom. Både utarbeidelse og etterlevelse av miljøreglene er en fin måte å involvere alle trinn og avdelinger i Grønt Flagg arbeidet
 • La barn og elever komme med forslag til regler. La dem lage oppslaget som henger i klasserommet eller barnehage. Dette kan være en fin formingsaktivitet  
 • La reglene henge synlig for alle barn, elever og voksne, og gjerne også foresatte eller andre som besøker skolen eller barnehagen

 

Miljøgjennomgangen førte til at nye miljøregler ble laget, skrevet på en stor plakat, og hengt godt synlig i yttergangen vår.